لیست بیمه های تکمیلی طرف قرارداد

ویژه مراجعین
portfolio image

 

 • ملت
 • بانک تجارت 
 • معلم
 • کوثر
 • آتیه سازان حافظ
 • دانا
 • آسیا
 • سینا
 • البرز
 • سامان
 • تعاون
 • شهرداری
 • دی
 • سرمد
 • نوین

 

مدارک لازم جهت پذیرش بیمه های تکمیلی

 • آسیا : کپی کارت ملی
 • کوثر : کپی کارت ملی
 • تجارت نو : کپی کارت ملی + کپی صفحه اول دفترچه
 • بازنشستگان کشوری (کارکنان دولت) و شاغلین آتیه سازان حافظ : کپی صفحه اول دفترچه
 • ملت : کپی صفحه اول دفترچه
 • دانا : کپی صفحه اول دفترچه
 • سینا : کپی صفحه اول دفترچه + معرفی نامه از سازمان
 • سامان : کپی صفحه اول دفترچه
 • بازنشستگان تامین اجتماعی آتیه سازان حافظ : کپی صفحه اول دفترچه + معرفی نامه از سازمان
 • تعاون : معرفی نامه از سازمان
 • البرز : کپی صفحه اول دفترچه + معرفی نامه از سازمان
 • نوین : کپی صفحه اول دفترچه