تاریخچه آزمایشگاه

Emrooz Lab

آزمایشگاهای پزشکی نقش غیرقابل انکاری در تشخیص ، درمان وکنترل بیماری ها دارند وهرچه علم پزشکی توسعه بیشتری می یابد وابستگی آن به آزمایشگاه بیشترمیشود.با توجه به مطلب پیش گفت، امروزه در کنار معاینه دقیق و گرفتن شرح حال، مهمترین شاخص برای رسیدن به تشخیص، استفاده از روشهای پاراکلینیک و بخصوص آزمایشگاه است.از طرفی کیفیت کار مراکز تشخیصی ودقت اندازه گیری آنها و استفاده از پرسنل مجرب و دستگاه های پیشرفته و به روز تاثیر بسزائی در تشخیص و در نتیجه درمان خواهد داشت.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی امروز

با ایده تمرکز برارتقا کیفیت در سال 1399 تاسیس گردید.این آزمایشگاه با بهره مندی از عملکرد  پرسنل با تجربه در رده های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و نیز پزشکان شاخص دررشته های علوم آزمایشگاهی، پاتولوژی، سلولی مولکولی و ژنتیک در فضایی تجهیز شده با مدرن ترین تجهیزات ازمایشگاهی فعالیت می نماید این ازمایشگاه در قلب شهرستان ری جهت خدمت رسانی به عموم بنا گردیده است.